Welcome

doge555.com V 1.4.1 19/10/2019เพิ่มเติมในส่วนของการทำ backup แบบ file versioning

V 1.4.1
19/10/2019
เพิ่มเติมในส่วนของการทำ backup แบบ file versioning
ทั้งในส่วนของ code และ database แบบอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลต่างๆไม่หายไปไหนแน่นอน(ข้ออ้างในการบินส่วนใหญ่บอก ข้อมูลหาย โดน Hack ตอนนี้เราอ้างตรงนี้ไม่ได้ล่ะ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *